Laprès Lage

QUEENS KONTRAKTÈ AK BIZNIS LI PLEDE KOUPAB POU VYOLE LWA TRAVAY SALÈ AK VÒLÈ PLIS PASE $ 1.5 MILYON DOLA NAN MEN TRAVAYÈ YO

Queens Distri a, Melinda Katz, ki te antre nan pa Depatman Envestigasyon Vil New York City, Margaret Garnett, te anonse jodi a ke Jagdep Deol, 36, ak biznis li Lazè Elektrik Kontra Inc. te plede koupab de yon vyolasyon lwa sou peye yon salè pou travayè yo. Pwopriyetè biznis la pòch plis pase $ 1.5 milyon dola ki ta dwe ale nan anplwaye ant 2014 ak 2018. Akize a te garanti kontra vil la pou konpayi li a ki vo dè milyon de dola. Nenpòt konpayi k ap fè biznis ak Vil la oblije peye salè travayè li yo oswa ekivalan a, si anplwaye yo pa manm inyon.

Avoka Distri a Katz te di, “Pi bonè ane sa a mwen te kreye Biwo Pwoteksyon Lojman ak Travayè pwoteksyon pou konbat kalite maladi sa a. Lè yon anplwaye mete nan yon jounen, yo merite peye salè ki gen nan domèn salè. Nan ka sa a, akize a te peye anplwaye li yo mwens pase sa yo te mande ak sifonde diferans lan nan pòch li. Sa a se inaseptab epi yo pa pral tolere nan Queens County. Mwen ta renmen remèsye Komisyonè DOI a ak ekip li a pou travay di yo envestige ka sa a.”

DOI Komisyonè Garnett te di, “Touche yon salè dominan enpòtan anpil pou anpil anplwaye konstriksyon k ap travay sou pwojè travay piblik yo ak peman ki jis nan salè salè a pwoteje pa lalwa. Plezi koupab jodi a souliye gravite krim sa yo – ki vle tronpe anplwaye travay di yo soti nan plis pase yon milyon dola nan salè ak benefis yo pral lakòz envestigasyon wòdpòte ak pwosekisyon, epi finalman, ranbousman an plen nan fon pou moun ki te viktim yo. DOI remèsye Biwo Avoka Distri Rèn nan pou patenarya li nan ka sa a ak angajman li pou fè travayè sa yo antye.”

Dapre akizasyon yo, akize a te jwe yon konplo souvan refere yo kòm yon eskwokri salè. Konpayi Deol te genyen kontra avèk Otorite Konstriksyon Lekòl Vil New York city ak Depatman Edikasyon Vil Nouyòk. Avèk nenpòt ajans Vil la, pwojè vil la dwe peye yon salè dominan bay anplwaye li yo. Sepandan, pandan apeprè katran, akize sa a te chanje 11 anplwaye yo. Li te peye yo sibstansyèlman mwens epi li pran rès lajan yo pou tèt li.

Deol, ki gen 262nd Street nan katye Queens nan Queens, te plede koupab jodi a pou yon vyolasyon move vyolasyon salè nan lwa travay Eta New York la anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Steven Paynter. Nan non konpayi li a, akize a te plede koupab de yon krim pou peye yon salè ki gen rapò ak salè. Kòm yon pati nan lapè negosyasyon an, Deol pral oblije fè restitisyon konplè epi yo pral ranbouse tou apeprè $ 160,000 pou kouvri pri envestigasyon an. Kèk moman apwè li te fin plede koupab, Jistis Paynter te akòde akize yon egzeyat kondisyonèl. Sepandan, si Deol pa peye restitisyon an pwomèt la, li te ka fè fas ak tan prizon.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Robert Magrino nan Inite Avantaj Polis Vil New York la, anba sipèvizyon sèjan Adam Bruno, Lyetnan Alfred Batelli, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Asistan Chèf Asistan Christopher McCormack, Kòmandan Ofisye Kriminèl Enterprise Divizyon. Envestigasyon an te fèt tou pa Depatman Envestigasyon Jeneral Enspektè Jeneral pou Konstriksyon Otorite Lekòl Vil New York city Kontab envestigatè Raymond Dowd, Envestigatè Leonard Rein, Manadjè Envestigatè Charles Shevlin, Asistan Enspektè Jeneral Nicholas Scicutella, anba sipèvizyon enspektè Jeneral Felice Sontupe.

DOI ta renmen remèsye Otorite Konstriksyon Lekòl Vil New York la pou koperasyon yo ak asistans yo, espesyalman Inite Konfòmite Travay Lalwa a, ak Direktè Senior Li yo, Deborah Seidenberg, Kontab envestigatè Emilio Serrano ak Envestigatè Agnes Collazo ak Adam Gilyard. Anplis de sa, DOI remèsye Depatman Edikasyon Vil Nouyòk, Divizyon pou achte ak Divizyon Enstalasyon Lekòl yo.

Asistan Avoka Distri a Samantha Kapelman, nan Lojman Komisè Gouvènman an ak Biwo Pwoteksyon Travayè, ak Priya Ravishankar, nan gwo Biwo Krim Ekonomik la, te pwosekite ka a anba sipèvizyon asistan Avoka Distri a William Jorgenson, Biwo Biwo Lojman ak Biwo Pwoteksyon Travayè, Christina Hanophy, Depite Biwo Biwo, Rebecca Height, Asistan Biwo Avoka Distri Biwo a, avèk asistans Avoka Asistan Distri a David Zadnoff, nan Biwo Krim Ekonomik Majò a, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Envestigasyon Gerard Brave.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,