Laprès Lage

TI KRAS NONM YO TE KONDANE A 15 ANE NAN PRIZON POU KIDNAPING AK ESEYE ETRANJE MADANM

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Yaspal Persaud te kondane jodi a 15 ane nan prizon pou kidnape madanm li kote li te travay, nan tout opinyon moun ki te etone, osi byen ke trangle li nan yon dat anvan yo. Akize a te dirije lapolis sou yon konte milti-konte, gwo vitès anvan li te apwouve ak viktim nan nan yon Motèl Howard Beach nan mwa janvye 2021.

Avoka Distri a Katz te di: “Nou te pwosekite ka vyolans domestik yo agresif e n ap kontinye fè sa. Sepandan, santans prizon long yo, tankou yon sèl la enpoze jodi a, vini apre domaj fizik la te fèt ak domaj emosyonèl pèmanan an te deja enflije. Mwen ankouraje viktim vyolans domestik ki bezwen sèvis planifikasyon sekirite, oswa ede nan garanti yon lòd pwoteksyon oswa plasman abri, pou rele nou oswa pou kontakte yon Sant Jistis pou Fanmi imedyatman.”

Persaud, ki gen 29 van nan 58th Avenue nan Ti kras, Queens, te kondane nan mwa Out anvan Queens Lakou Siprèm Jistis Michael Yavinsky sou chaj kidnaping nan dezyèm degre an, kriminèl nan premye degre a, ilegal kouri kite yon ofisye polis nan yon machin motè nan twazyèm degre, enprime kondwi, etranj nan dezyèm degre, menase nan dezyèm degre, Posesyon kriminèl yon zam nan katriyèm degre e anpeche administrasyon gouvènmantal nan dezyèm diplòm lan. Jodi a, Jistis Yavinsky te enpoze santans detèmine 15 ane nan prizon pou yo te swiv pa senk ane pòs lage sipèvizyon.

Daprè akizasyon yo, nan maten 24 desanm 2020, ofisye yo ap kondwi yon chèk byennèt nan rezidans Persaud nan Ti Neck te aprann li te toujou ap toufe madanm li anvan an lè li te di li kite l ‘. Yo te arete Persaud e yo te bay lòd pou pwoteksyon madanm li.

Daprè temwayaj tribinal la, nan maten 22 janvye 2021, akize a te tann nan pakin nan yon biwo VilMD sou Northern Boulevard toupre 192nd Street kote viktim nan te travay epi li te akoste fanm lan pandan li te rive. Devan plizyè moun ak vyolasyon lòd pwoteksyon anvan pwoteksyon an, Persaud te konfwonte viktim nan pandan li t ap mache nan pòt devan plas li nan travay li. Akize a te pwan viktim nan, pouse l ‘nan baz la nan Mercedes Benz ak kondwi lwen, ak yon pòt ak janm viktim nan pandye soti.

Aprè Persaud te kondwi alantou ak viktim nan pou plizyè èdtan, Inite Repons Asistans Teknik NYPD a te kapab swiv machin li nan yon kote tou pre Grand Parkway la. Lè sa a, akize a te dirije detektif sou yon pouswit gwo vitès ak evantyèlman te evade enkyetid. TARU detekte pita te swiv telefòn selilè yo nan akize a ak viktim nan Surfside Motel sou Kwa Bay Boulevard ak 165th Avenue nan Howard Beach, kote detektif soti nan 111yèm Presidan an te kapab sekouri viktim nan epi arete akize a.

Asistan Avoka Distri a Paige Nyer nan Biwo Viktim Avoka Distri a te pwosekite ka a avèk asistans Avoka Distri a Afroza Yeasmin, anba sipèvizyon an lè sa a Asistan Avoka Distri a Kenneth Appelbaum, Biwo Chèf, Audra Beerman ak Mary Kate Quinn, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou Majò Krim Daniel A. Saunders.

Moun ki afiche nan , ,