Laprès Lage

REZIDAN QUEENS KI AKIZE PA GRAN JIRI POU DE OMISID SEPARE; DEFANSÈ CHAJE AK FIZIYAD FATAL NAN MWA JANVYE 2020 AK YON DEZYÈM ASASINAY NAN MWA AVRIL 2021

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse jodi a ke Ashik Zaman, 20, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasinay, chaj zam ak lòt krim pou de fiziyad fatal – yon sèl pi bonè ane sa a ak yon twazyèm ane – ak yon twazyèm fiziyad ki te blese grav yon nonm.

Avoka Distri a Katz te di, “Petty diskisyon swadizan pouse akize sa a pou tire epi tiye de gason ak blese yon twazyèm. Sa a dwe sispann, sa a pa ka vin nòmal la. Asasinay san sans sa yo montre meprize pou lavi imen ak trajedi a ak dezòd ke zam ilegal yo sa ki lakòz kominote nou yo.”

Zaman, ki gen 20 zan, ki se 156th Street nan Jamayik, Queens, te jwenn asiyasyon bonè nan aprèmidi sa a anvan lakou siprèm Jistis Queens Ushir Pandit-Durant. Akize a chaje nan yon akizasyon 13-konte ak de konte asasinay nan dezyèm degre an, kat konte kriminèl nan yon zam nan dezyèm degre, eseye asasinen nan dezyèm degre, atak nan premye degre, de konte nan apwopriye ak prèv, posesyon kriminèl nan pwopriyete yo vòlè, obstwi administrasyon gouvènmantal nan dezyèm degre ak operasyon ilegal nan yon bisiklèt sou yon twotwa. Jistis Pandit-Durant te mande akize a epi li te bay lòd pou li retounen nan Tribinal 3 out 2021. Zaman ap fè fas a 75 ane nan prizon si yo te kondane li.

Dapre akizasyon yo, nan apeprè 11:40 a.m. nan dat 21 janvye 2020, Zaman te rankontre ak viktim nan, Kevin Williams, devan 118zan avni nonm 118 lakay yo nan Jamayik, Queens. Akize a te konfwonte Mesye Williams sou lajan e de (2) yo te diskite. Lè sa a, akize a swadizan rale yon zam e te tire plizyè fwa nan viktim nan. Bal yo te frape Mesye Williams nan pwatrin li, vant, bra ak tèt. Li te mouri mwens pase inèdtan pita.

DA Katz te kontinye, dapre akizasyon yo, nan dat 28 avril 2021, nan apeprè 11:40 p.m. akize a te avèk yon gwoup lòt moun ki te tire yon videyo mizik sou 134ri nan Sid Ozone Park, Queens. Gwoup sa a te rankontre yon lòt gwoup moun toupre yon magazen likè e yo te kòmanse diskite tounen e yo te kòmanse diskite. Siveyans videyo montre tou de gwoup pati yo san yo pa plis ensidan anvan fiziyad la.

Sepandan, jan akizasyon yo te dekri, yon ti tan apre akize a te kanpe deyò magazen likè a pandan ke Kajawan Howard, ki tap pale sou telefòn selilè l la, te kòmanse mache nan direksyon akize a. Se lè sa Zaman swadizan te retire yon zam afe nan men li epi tire nan Mesye Howard plizyè fwa. Touswit apwè fiziyad la, akize a vole nan chèz pasaje yo nan yon enfini nwa e kòm vitès machin nan te gen yon echanj kout zam swadizan ant Zaman ak yon manm nan gwoup opoze a. Yon nonm de 26 zan te frape e li te oblije fè operasyon pou retire vitès li epi repare kolon li.

Mesye Howard, ki te frape yon fwa nan lestomak la, yo te mennen li nan yon lopital zòn men yo te sikonbe nan blesi a blese jou apre a – sou29yèm anivèsè nesans li.

Envestigasyon an te fèt pa Detektif Phillip Detektif Phillip Detektif 106 Presidan eskwadwon, Detektif James Richardson nan 113 Presidan Detektif èskwad, ak Detektif Kevin Machandiz ak Thomas Scalies nan Queens Homicide squad la.

Asistan Avoka Distri a Jonathan Selkowe, nan Biwo Omisid Distri a, ap pwosekite ka a anba sipèvizyon Avoka Distri a, Peter J. McCormack III, Chèf Depite Biwo Avoka, John W. Kosinki ak Karen Ross, Depite Biwo Biwo, ak anba sipèvizyon an jeneral nan Avoka Egzekitif Distri a pou gwo Krim Daniel A. Saunders.

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan