Laprès Lage

ARANJMAN AKTYALIZASYON: MOUN CHAJE AVÈK OMISID MACHIN AK DWI NAN AKSIDAN KI TE TIYE MANMAN AK PITIT FI AK PITIT FI LI YO TE BLESE PASAJE LI YO ASIYEN NAN LOPITAL

Defansè Tyrone Absolam, ki gen 41 an, ki te gen 133rd Avenue nan Jamayik, Queens, te gen yon aranjman kabann jodi a anvan Rèn Kriminèl Jij Jerry Iannece. Akize a chaje nan yon plent kriminèl avèk de (2) konte ki agrave omisid machin, veyikil nan premye degre a, de (2) nan manulagè nan dezyèm degre a, atak machin nan premye degre, de (2) nan veyikil machin nan dezyèm degre, de (2) nan degre machin nan dezyèm degre, de konte nan degre machin nan dezyèm degre, de (2) peyi nan kriminèl neglijans, de konte nan mete byennèt yon timoun, opere yon machin motè pandan y ap anba enfliyans alkòl, ak enfliyanse kondwi.

Jij Iannece mete dat deklarasyon akize a pou 30 jiyè 2021. Si yo te kondane L, Absolam ap fè fas a plis pase 25 an nan prizon. Laprès anvan an sou ka sa a ka wè isit la.

Akize a reprezante pa Avoka Arnold Keith, (917) 561-0344.

Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab

 

 

**Plent kriminèl ak akizasyon yo se akizasyon. Yon akize prezime inosan jiskaske pwouve koupab.

Moun ki afiche nan , ,