Laprès Lage

QUEENS NONM TE KONDANE A 30 ANE NAN PRIZON APWÈ KE LI TE KOUPAB DE LANMÒ NAN NYPD DETEKTIF BRIAN SIMONSEN AK KRIM ATAK KONT YON DEZYÈM OFISYE POLIS PANDAN VÒL BOTCHED

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke Jagger Freeman, 28, yo te kondane pou pase 30 ane pou lavi nan prizon aprè yon kondanasyon jijman nan asasinay, vòlè, atak ak lòt krim pou dirije magazen telefòn selilè 2019 la ki te lakòz lanmò polis detektif Brian Simonsen. Yon dezyèm ofisye te blese tou lè lapolis te reponn a sèn nan ak plizyè wonn.

Avoka Distri a Katz te di, “Akize a te òdone yon kòd vòlè, dènye a ki te enplike yon zam imitasyon e te mennen nan pèt trajik detektif Brian Simonsen ak blese Sèjan Matye Gorman. Jiri a te twouve li koupab de asasinay e kounye a li pral sèvi yon tan long nan prizon kòm pinisyon pou aksyon kriminèl li yo. Nou kontinye eksprime kondoleyans nou pou fanmi Detektif Simonsen ak manm sèvis parèy nou yo.”

Freeman, nan Merrick Boulevard nan Jamayik, Queens, te jwenn koupab de asasinay nan dezyèm degre, plizyè konte vòl nan premye ak dezyèm degre, atak nan dezyèm degre ak grandè nan katriyèm diplòm nan 13 jen 2022. Yon jiri te rann vèdik li apwè senk jou deliberasyon. Jodi a, Lakou Siprèm Jistis Kenneth C. Kenneth C. Detantè, ki te prezide nan jijman, te kondane akize a 30 ane pou lavi nan prizon pou yo te swiv pa 5 ane pòs lage sipèvizyon.

Santans lan gen ladan kondanasyon an pou vòlè nan dezyèm degre ak grand lajan nan twazyèm degre ki gen rapò ak patisipasyon Freeman nan yon vòlè telefòn separe sou 8 fevriye 2019.

Ko-defansè Freeman, Christopher Ransom, 30, ansyen plas St John nan Brooklyn, te plede koupab nan mwa Oktòb 2021, pou agrave manulagh nan dezyèm degre ak vòl nan premye degre anvan Detantè Jistis la. Ranson aktyèlman ap sèvi 33 ane nan prizon, yo dwe swiv pa senk ane lage sipèvizyon.

Dapre dosye Tribinal la, nan dat 12 fevriye 2019, Ranson ak Freeman te rive nan magazen T-mobil lan sou 120th Street nan Richmond Hill, Queens, yon ti tan apre 6 p.m. Defansè Ransom te antre nan mak biznis telefòn selilè a yon pistolè nwa. Ranson te bay lòd pou de anplwaye andedan etablisman an pou rann tèt yo tou de lajan kach ak machandiz nan sal la dèyè magazen an. Ranson te toujou andedan biznis la lè ofisye polis yo te reponn a sèn nan. Ranson te lonje dwèt sou zam li ki te parèt reyèl – nan ofisye polis yo, ki te egzeyat zam yo an repons.

Detektif Brian Simonsen, yon veteran 19-ane nan NYPD a te tire rapidman yon fwa nan lestomak la. Li te gen 42 an. Sèjan Matthew Gorman te blese seryezman ak yon blesi bal nan janm li.

Asistan Avoka Distri a Shawn Clark, Biwo Biwo Avoka Distri a, Biwo Komisè Gouvènman an Kriminèl Majò Krim Biwo, te pwosekite ka a avèk asistans Avoka Distri a, Christina Mavrikis, anba Avoka Egzekitif Distri a pou Majorite Krim Daniel A. Saunders.

Moun ki afiche nan ,