Laprès Lage

79 ZAM TE RETIRE NAN LARI YO NAN ACHTE-TOUNEN EVÈNMAN KO-AKOMODE PA QUEENS DA MELINDA KATZ, NYS AG LETITIA JAMES AK NYPD

Avoka Distri Queens Melinda Katz, Avoka Jeneral Letitia James ak Depatman Lapolis Vil New York te anonse ke 79 zam te ranmase jodi a nan Legliz Katolik St Mary Magdalene Legliz Katolik Romen nan Springfield Gardens, Queens. Achtè zam lan vini kòm vil la te fè eksperyans yon ogmantasyon nan vyolans zam e te chèche twouble devastasyon sa a lè li aksepte travay ak zam ki pa travay – ki pa gen okenn kesyon mande – an echanj pou konpansasyon.

Evènman zam lan te ko-patwone pa Gateway JFK, St Luke Katedral nan Laurelton, St Mary Magdalene ak Fondasyon Polis Vil New York la.

DA Katz te di, “Li enpòtan ke nou kontinye reyini ansanm kòm yon kominote pou rejte lide ke objektif sa a nan vyolans zam se ensipòtab. Nou dwe pran tout etap nou kapab. Chak zam ke nou jwenn nan lari yo se yon lavi potansyèl sove, yon trajedi potansyèl evite. Mwen vle remèsye Avoka Jeneral Letitia James, NYPD ak tout patnè kominote nou yo pou sipò yo ak tout angajman enkondisyonèl nan sekirite piblik.”

Avoka Jeneral NYS Lame Letitia James te di, “Vyolans zam menase kominote nou yo epi mete Nouyòkè yo nan fason mal chak jou. Li pi enpòtan kounye a pase tout tan, espesyalman pandan mwa konsyantizasyon vyolans zam, ke nou pran mezi pou twouble devastasyon sa a ak pwoteje katye nou yo ak fanmi yo. Biwo mwen an ap kontinye fè tout sa nou kapab pou prezève sekirite piblik ak asire lari ki pi an sekirite. Mwen remèsye Avoka Distri a Katz ak patnè nou yo nan lapolis pou kolaborasyon kritik yo ak sipò yo.”

Gateway JFK Direktè Egzekitif Scott Grimm-Lyon te di, “Nou trè kontan nou te kapab patnè ak biwo DA a ak 105 Presidan an pou ede jwenn zam sa yo soti nan katye nou an. Li se yon gwo egzanp gouvènman an ke yo te reponn a enkyetid yo nan biznis la ak kominote rezidansyèl yo ak fè yon bagay ki reyèlman gen yon enpak pozitif ak mezirab sou bon jan kalite nou nan lavi.”

Epitou pale kont vyolans zam nan achte-tounen nan Samdi an se te manm Asanble Alicia Hyndman ak manm Konsèy Minisipal la, Selvena Brooks-Powers.

Jodi a achte-tounen te katriyèm nan administrasyon DA Katz la. Konbine, yo te ranmase 285 zam.

Foto lyen ki anba a:

DAKatz_GunBuyBack_06_12_2021 DAKatz_GunBuyBack_06_12_2021 2 DAKatz_GunBuyBack_06_12_2021 2

Moun ki afiche nan ,