Akizasyon yo

DOKTÈ CHAJE AVÈK PASYAN AGRESYON SEKSYÈL NAN LOPITAL, VYOLE KONESANS NAN KAY LI

August 7, 2023

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Dr. Zhi Alan Cheng te asiyen jodi a sou yon akizasyon 50-konte chaje l ‘ak abi seksyèlman twa pasyan nan New York-Presbyterian Queens lopital ak vyole twa lòt fanm nan kay Queens li yo. Cheng te deja akize an Desanm pou swadizan vyole yon konesans fi nan…

RÈN FANM TE AKIZE NAN AKSIDAN FATAL KI TE TIYE YOUN, SERYEZMAN BLESE YON LÒT

August 3, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Semone Douglass te asiyen jodi a sou yon akizasyon ki chaje li ak manulagè, atak ak kite sèn nan an koneksyon avèk yon aksidan machin gwo vitès sou Van Wyck Expressway ki te tiye yon pasaje nan yon lòt machin ak seryezman blese chofè li. Avoka Distri…

RÈN YO TE AKIZE MANMAN L AK FRÈ L YO KI TE AKIZE MANMAN L AK FRÈ L LA.

August 2, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Roscoe Danielson te jwenn asiyasyon jodi a sou yon akizasyon ki te akize li ak de konte asasinay ak kachèt yon kadav imen an koneksyon avèk lanmò ti frè l la ak kout kouto nan men manman l. Yo te jwenn kò frè l la nan yon…

FANM BRONX TE CHAJE AVÈK ASASINAY POU AKSIDAN GWO VITÈS KI TE TIYE PASAJE NAN UBER

August 1, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Melissa Rodriguez-Lopez te jwenn asiyasyon jodi a sou yon akizasyon ki chaje li ak asasinay ak manulaghter pou yon gwo spesifik Aksidan machin ki te tiye yon pasaje nan yon Uber swadizan frape pa Rodriguez-Lopez pandan ke yo tap kouri a 123 kilomèt inèdtan nan Whitestone Expressway….

RÈN MOUN TE AKIZE POUTÈT YO TE ESEYE TIYE OFISYE NYPD

May 3, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Devin Spragins te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a sou de (2) konte asasinay nan pwemye degre ak lòt chaj an koneksyon avèk 5 avril konfwontasyon ak ofisye NYPD yo kote ofisye rookie Brett Boller te tire. Avoka Distri a Katz te di:…

KOUP AKIZE POU BATAY BEZBÒL AK ATAK KOUTO SOU VWAZEN YO

April 3, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Arturo Cuevas ak Daisy Barrera te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a poutèt yo te eseye asasinen ak lòt krim pou yon atak brital sou vwazen yo, swadizan kòm revanj pou yon batay anvan sou yon plas pakin. Avoka Distri a Katz te…

LONG ZILE MOUN KI AKIZE SOU CHAJ trafik sèks

March 29, 2023

Queens District Avoka Melinda Katz te anonse ke Cleveland Sterling te asiyen sou akizasyon trafik sèks, vòl ak lòt krim pou swadizan fòse de viktim yo angaje yo nan pwostitisyon ak vòlè yo. Avoka Distri a Katz te di: “Trafikè yo itilize vyolans, entimidasyon ak reklamasyon dèt finansye pou fòse viktim yo nan travay sèks….

33 MANM GANG YO TE AKIZE SOU ASASINAY, AKIZASYON VYOLANS ZAM

March 21, 2023

Queens Distri a, Melinda Katz, te ansanm ak Komisyonè NYPD Keechant L. Sewell, te anonse youn nan pi gwo gang yo nan istwa biwo a, yon akizasyon 151-konte te pote kont 33 manm gang, senk nan yo ki te akize de asasinay. Akizasyon asasinay la se pou lanmò tire nan 14-zan Amir Griffin, te tire…

PITIT GASON YO TE AKIZE NAN LANMÒ MANMAN

March 16, 2023

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Dennis Cho te asiyen jodi a, yo te akize de asasinay lanmò li nan lanmò 59 ane fin vye granmoun andedan kay yo. Selon akizasyon yo kont li, Chwazi kout kouto manman l plizyè fwa nan do a. Avoka Distri a Katz te di: “Akize a chaje…

NÈG TE AKIZE POU KIDNAPING, VYÒL AK ATAKE TWA JÈNFI

March 10, 2023

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Andres Portilla te asiyen jodi a sou yon akizasyon ki chaje l ‘ak kidnapin ak seksyèlman atake twa jèn fanm ke li te kenbe kaptif nan machin li. Avoka Distri a Katz te di: “Britalite a te enflije sou jènfi sa yo ki vilnerab. Akizasyon sa…

PAPA QUEENS TE AKIZE POUTÈT YO TE PRETANN ASASINAY PITIT GASON 3 ZAN

December 21, 2022

Rèn Avoka Distri a Melinda Katz te anonse ke Shaquan Butler te akize pou asasinay, mete byennèt sosyal yon timoun ak lòt krim an koneksyon avèk lanmò pitit gason li ki gen 3 zan ak abi fizik li a yon dezyèm timoun nan yon abri nan yon abri nan mwa ki sot pase a. Avoka…

BROOKLYN GASON YO TE AKIZE NAN SERI DE VÒL KONVENYANS

December 15, 2022

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Reginald Williams, Calvin Scantley ak Dewkwan Cooper te akize pa yon gran jiri ak asiyen sou vòl ak lòt chaj pou swadizan kenbe zam nan de moun nan de etablisman diferan nan Queens sou 20 novanm. Defansè Williams te akize tou epi yo te asiyen li sou…

DA KATZ SEKIRITE AKIZASYON DILÈ DWÒG NAN POSESYON MÒTÈL

December 12, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Dennis Carrol te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a sou akizasyon kriminèl posesyon kriminèl yon sibstans ki sou kontwòl. Aprè Administrasyon pou kontwòl Dwòg Ameriken (DEA) te sispann machin Carrol nan Hollis nan dat 28 novanm, yo te jwenn de kilo nan kòf…

DA KATZ SEKIRITE AKIZASYON POU ATAK TREN SOU FANM

December 9, 2022

Queens Distri a, Melinda Katz te anonse ke Abel Pita Aviles te akize ak asiyen jodi a pou swadizan vòlè ak Lè sa a, ap grandi yon fanm nan kouto andedan yon machin tren nan Olandè ki touye moun. Avoka Distri a Katz te di: “Atak sa a wont andedan sistèm tren nou an pap…

MOUN KI TE AKIZE POU FRÈ KI TE KOUT KOUTO

December 8, 2022

Avoka distri Queens Melinda Katz te anonse ke Henrry Gutierrez te akize pa yon gran jiri Rèn ak asiyen sou asasinay ak lòt chaj pou kout kouto fatal nan Jiyè de 25 zan pandan yon diskisyon nan rezidans milti-inite Jamayik kote de mesye yo te viv sou planche separe. Avoka Distri a Katz te di:…

DA KATZ SECURES MANSLAUGHTER AKIZASYON NAN SISTÈM TREN

November 10, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse ke Carlos Garcia te akize pa yon gran jiri e te asiyen jodi a nan Tribinal Siprèm nan manifestasyon ak lòt chaj pou lanmò yon òdinatè parèy li mwa pase a nan Jackson Heights-Roosevelt Avenue estasyon tribinal la kòm yon rezilta nan yon chanjman fizik. Avoka Distri a…

EMT TE AKIZE POU SWADIZAN VÒLÈ KAT BANK NAN BOUS PASYAN AN POU LIKÈ AK MANJE

November 8, 2022

Queens Distri avoka Melinda Katz te anonse jodi a ke FDNY sèvis medikal ijans robert Marshall te akize pa yon gran jiri ak asiyen nan Tribinal Siprèm pou swadizan pran yon kat debi nan valiz la nan yon 79 ane-fin vye granmoun Springfield Gardens lè li te ap travay kòm yon EMT sou yon out…

AVOKA DISTRI A KATZ SEKIRITE AKIZASYON CHOFÈ KI PAT OKIPE NAN CHOFÈ KI TE MOURI AK KOURI NAN TI GASON 5-ZAN

October 20, 2022

Avoka Distri Queens Melinda Katz te anonse jodi a ke Xavier Carchipulla te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou akizasyon kriminèl neglijans ak lòt krim. Akize a, ki pa gen lisans pou kondwi, swadizan te chofè a nan yon RAM 2018 Dodge ki te frape yon pyeton senk…

RÈN GASON TE AKIZE SOU AKIZASYON ASASINAY POU TIRE OFISYE KOREKSYON NAN JAMAYIK.

October 17, 2022

Rèn Nan Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Mak Gibbs, ki gen 23 zan, te akize pa yon gran jiri konte Queens ak asiyen nan Tribinal Siprèm sou asasina, atak ak lòt chaj. Akize a swadizan tire plizyè kout fe nan yon foul moun nan lari a pandan yon chanjman nan lari…

DEFANSÈ TE AKIZE SOU CHAJ ASASINAY NAN ATAK BRITAL SOU FANM ANDEDAN ESTASYON TREN BEACH

September 30, 2022

Rèn Nan Distri a Melinda Katz te anonse jodi a ke Waheed Foster, ki gen 41 ane, te akize pa yon rèn nan Rèn nan konte Queens sou tantativ asasinay ak chaj atak nan brital la ak atak san repwòch sou yon fanm ki sòti nan estasyon tren an nan estasyon ayewopò Howard Beach /…

Rankontre DA a

Video
Play Video

Fouye

Fouye...

kategori

Filter Pa Dat