Johnnette_Traill-scaled

Johnnette Traill

AVOKA ASISTAN DISTRI EGZEKITIF NAN APÈL YO AK DIVIZYON LITIJ ESPESYAL

Yon pwosekitè veteran 28 ane ak Biwo Avoka Distri Rèn nan, Madam Traill te an brèf, te diskite, edite ak sipèvize plis pase 1,000 apèl kriminèl ak kò abaz federal kòm tou de apèl ak repond nan Tribinal New York la, Tribinal Etazini pou Dezyèm Sikwi a, Tribinal Distrik Etazini pou Distri Lès la nan New York ak Divizyon apèl la, Dezyèm Depatman. Li te Chèf Biwo apèl la depi 2014.