John_Castellano

John M. Castellano

KONSÈY POU KOMITE DISTRI A

Mesye Castellano te avèk Biwo Avoka Distri Rèn nan pou 36 ane, pi resamman kòm Avoka Asistan Egzekitif Distri a ak Chèf Konsèy Apèl pou Divizyon Zafè Legal la. Nan moun sa yo ak lòt kapasite, Mesye Castellano sipèvize Biwo Apèl yo pou 23 ane ak okipe ka nan tout nivo nan sistèm tribinal eta a ak sistèm tribinal federal la.

Mesye Castellano te diskite ka anvan Tribinal Siprèm Etazini an e li te kout, te diskite oswa modifye plis pase 100 ka nan Tribinal New York la. Li se yon konferansye souvan nan asosyasyon ba ak lòt avni nan tout eta a sou anpil sijè ki gen rapò ak lwa kriminèl.